STATUT RK Zagreb

Na temelju dlanka 13. Zakona o udrugama (,,Narodne novine", bro|74/74), dlanka 14'i27' Zakona o sportu (,,Narodne novine", broj 7t/06,150/08, t24h},L24/tt,86/I2 i 94/L3l' i dlanka 22. Statuta, od L7. studenoga 2009. godine, Skup$tina Rukometnog 7agre6, odriana dana 18. svibnja 2015' godine, donijela je STATUT RUKOMETNOG KLUBA ZAGREB I. OSNOVNE ODREDBE dlanak 1. ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjediStu, o zastupanju; izgledu peiata; o ciljevima ipodrudiu djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima seostvaruju ciljevi; o naiinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i naiinu udlanjivanja iprestanku ilanstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti dlanova i nafinu vodenja popisa dlanova, tijelima udruge, njihovu sastavu inadinu sazivanja sjednica, izboru' opozivu, ovlastima, naEinu odludivanja i trajanju mandata te nadinu sazivanja skupStine u sludaju isteka mandata; izboru iopozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, nadinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u sluiaju prestanka postojanja udiuge te o naEinu rjelavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od znadaja za udrugu, e lanak 2. Naziv Ud ruge je: Rukometni klu b Tagreb (u daljnjem tekstu: Klub), Skraieni naziv Kluba jer RK Zagreb. Naziv Kluba na engleskom jeziku kojiglasi: Handball club zagreb. Skraieni naziv Kluba na engleskom jeziku je: HC Zagreb' Klub moZe svom nazivu prilikom sudjelovanja u natjecanju dodati ime sponzora ukoliko ovaj to zahtijeva. SjediSte Kluba je u Zagrebu. Odluku o adresisjediSta donosi lzvr5niodbor Kluba' Clanak 3. Klub je udruga registrirana pri Gradskom uredu za op6u upravu Grada Tagreba. Klub je neprofitna Pravna osoba. e lanak 4' Klub ima pedat. peiat Kluba je okruglog oblika promjera 30 milimetara. U sredini peiata je stiliziranigrb Grada Tagrebaoko kojeg je ispisan skraieni naziv Kluba koji glasi: (RK Zagreb)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=