O klubu

Utemeljen: 1922. godine
Nacionalni prvak:

Prvak Jugoslavije: 1948., 1949., 1954., 1956., 1957., 1962., 1963., 1965., 1989., 1991.,

Prvak Hrvatske: 1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2021., 2022., 2023. 

Pobjednik Kupa:

Kup Jugoslavije: 1962., 1991.

Kup Hrvatske: 1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2021., 2022., 2023.

Europski prvak: 1992., 1993.
Europski viceprvak: 1995., 1997., 1998., 1999.
Europski superkup: 1993.
SEHA Gazprom liga: 2012.
Boja dresova: bijelo-plava

Rukometni klub Zagreb hrvatski je rukometni klub iz Zagreba, osnovan 1922.

U svojoj trofejima iznimno bogatoj povijesti rukometni klub Zagreb osvojio je 10 titula prvaka Jugoslavije, a dominacija se nastavila i u Hrvatskoj, gdje su rukometaši Zagreba slavili u 31 izdanju nacionalnog prvenstva. Samo u jednom izdanju, a bilo je to te nesretne 2020. godine, prvenstvo nije završeno zbog globalne pandemije korona virusa.  U bivšoj Jugoslaviji Zagrebaši su osvojili Kup davne 1962. godine i onda još jednom 1991., dok su u Hrvatskoj to ponovili u čak 29 navrata.

Najveći europski uspjeh rukometni klub Zagreb dosegao je u dva navrata 1992. i 1993. godine, kada se okitio titulom prvaka Starog kontinenta. U čak četiri sljedeća finala (1995., 1997., 1998., 1999.) Zagreb je gubio Ligu europskih prvaka, ali je unatoč tomu ostao i jest jedan od najtrofejnijih klubova Europe. Europski Superkup osvojen je 1993. godine, a regionalna SEHA Gazprom liga 2012. godine. Također, najbolji hrvatski rukometaši igrali su u finalu regionalnog natjecanja u još tri navrata.

Sa 76 osvojenih velikih trofeja u svojoj povijesti RK Zagreb najtrofejniji je hrvatski rukometni i sportski klub općenito. Svoje utakmice na domaćem terenu RK Zagreb igra u Areni Zagreb.

 

 

Statuti i pravilnici

 
 

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), članka 14. i 27. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj  71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), i članka 22. Statuta, od 17. studenoga 2009. godine, Skupština Rukometnog Zagreb, održana dana 18. svibnja 2015. godine, donijela je

S T A T U T

RUKOMETNOG KLUBA ZAGREB

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.
Naziv Udruge je: Rukometni klub Zagreb (u daljnjem tekstu: Klub).
Skraćeni naziv Kluba je: RK Zagreb.
Naziv Kluba na engleskom jeziku koji glasi: Handball Club Zagreb.
Skraćeni naziv Kluba na engleskom jeziku je: HC Zagreb.
Klub može svom nazivu prilikom sudjelovanja u natjecanju dodati ime sponzora ukoliko ovaj to zahtijeva.
Sjedište Kluba je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor Kluba.

Članak 3.
Klub je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.
Klub je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Klub ima pečat.
Pečat Kluba je okruglog oblika promjera 30 milimetara. U sredini pečata je stilizirani grb Grada Zagreba oko kojeg je ispisan skraćeni naziv Kluba koji glasi: (RK Zagreb)

Članak 5.

Klub ima zastavu.
Zastava je pravokutnog oblika sa zaobljenjem u donjem dijelu, koja je bijele podloge sa utisnutim grbom u središnjici zastave pravokutnog oblika sa zaobljenjem u donjem dijelu koji u sebi ima rubno crveno bijele kockice od vrha do podnožja, a u preostalom kvadratu istaknuta su obilježja grba sa dvije kule u plavoj boji i istaknutim velikim slovom Z. Iznad ovog grba u zastavi stoji pisani tekst u plavoj boji RK Zagreb. Sve ovo nalazi se na prednjici, a na poleđini zastave nalazi se istaknuta maskota Kluba, lavić u obliku rukometaša sa izdignutom loptom u ruci crvene boje, te žuto-crnim dijelom glave u karikaturi što je isto istaknuto i na rukama i nogama lavića, a preostali dio lavića obučen je u bijeli dres na kojemu piše RK Zagreb, te gaćicama u plavoj boji i tenisicama bijelo-plavim.
Boje Kluba su bijela i plava.

Članak 6.
Klub predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Direktor Kluba. Izvršni odbor može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje Kluba.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI

Članak 7.
Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja rukometnog sporta, te razvijanja odgojnih, moralnih, etičkih i sportskih vrijednosti kod svojih članova kroz bavljenje sportom.
Klub sukladno ciljevima Kluba djeluje na području sporta.

Članak 8.

Djelatnosti Kluba su:
-planiranje rada i razvitka rukometnog sporta,
-sudjelovanje u sportskim natjecanjima,
-sportska poduka i priprema,
-ostvarivanje utvrđenih planova i programa,
-organiziranje i sudjelovanje u organiziranju sportskih priredbi, natjecanja i manifestacija za koje ga ovlasti nadležni savez,
-skrb o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju sportskim objektima,
-poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada, skrb o zdravlju i
-zdravstvenoj zaštiti članova Kluba,
-ukupnom aktivnošću moralno, etički i odgojno djelovati na članstvo,
-briga o školovanju i usavršavanju vlastitog stručnog pedagoškog kadra,
-stalno usavršavanje kvalitete igrača,
-promicanje rukometnog profesionalizma,
-praćenje zdravstvenog stanja i organiziranje posebne zdravstvene zaštite igrača,
-suradnja s medijima radi obavještavanja javnosti, članova Kluba i
-ljubitelja rukometa o radu Kluba.

Članak 9.
Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja Kluba ostvaruje se putem sredstava javnog informiranja (medija), pravodobnim pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, putem mrežne stranice Kluba, te na drugi prikladan način.

III. ČLANSTVO U KLUBU

Članak 10.
Članom Kluba može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.
O primanju novih članova odlučuje Izvršni odbor Kluba.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Član Kluba ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda. Takva osoba ne može sudjelovati u sportskim natjecanjima,
organizirati ili voditi sportska natjecanja, obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu tijela Kluba, niti može biti ovlaštena zastupati Klub.
Klub je dužan raskinuti ugovor o radu ili drugi ugovor na temelju kojeg osoba iz stavka 4. ovog članka obavlja poslove ili sportsku djelatnost odnosno razriješiti je dužnosti ili funkcija koje obavlja u Klubu u roku od osam dana od dana saznanja za pravomoćnost presude i o tome obavijestiti Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba.
Klub će osobu člana Kluba protiv koje je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta, odnosno maloljetnika udaljiti od obavljanja poslova u sportu u kojima dolazi u kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima do pravomoćnosti presude, odnosno obustave kaznenog postupka.

Članak 11.
Članom Kluba se postaje upisom u popis članova na temelju odluke Izvršnog odbora Kluba.
Popis članova vodi osoba koja je zaposlena na radnom mjestu administrativne tajnice Kluba.
Popis članova vodi se elektronički/ručno i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Klubu, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.
Članstvo u Klubu može biti redovno i počasno.

Članak 13.
Redovni članovi Kluba su fizičke i pravne osobe koje su dobrovoljno pristupile Klubu, pridržavaju se ovog Statuta i drugih pravila Kluba te uredno izvršavaju obveze članova Kluba.
Redovni članovi Kluba su i svi zaposlenici i igrači Kluba. Prestankom statusa zaposlenika odnosno igrača Kluba, prestaje i status redovnog člana Kluba.
Svi redovni članovi Kluba dužni su redovito plaćati članarinu.
Visinu i način plaćanja članarine određuje Izvršni odbor Kluba.

Članak 14.
Počasnim članovima Kluba mogu postati zaslužni sportaši, sportski djelatnici i drugi ugledni građani i sponzori osobito zaslužni za unapređenje rada i poslovanja Kluba.
Počasni član Kluba ne plaća članarinu.
Odluku o počasnim članovima Kluba donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 15.
Članovi Kluba imaju pravo:
-u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u radu Kluba i na taj način pridonositi ostvarivanju ciljeva Kluba,
-birati i biti birani u tijela upravljanja i radna tijela Kluba, osim ako za pojedine članove nije drukčije propisano ovim Statutom,
-iznositi svoja mišljenja i prijedloge tijelima Kluba,
-predlagati pokretanje postupka za izmjene, dopune i donošenje novog Statuta, pravila i drugih općih akata Kluba,
-biti obaviješteni o radu Kluba.

Članak 16.
Članovi Kluba odgovorni su i dužni:
-pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,
-sudjelovati u ostvarivanju programa rada i razvoja Kluba,
-djelotvorno i odgovorno sudjelovati u radu sportskih tijela u koja su birani,
-sudjelovati u sportskim pripremama, natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji Kluba,
-zalagati se za sportske uspjehe, interese i ugled Kluba,
-čuvati i brinuti se o održavanju sredstava Kluba,
-redovito plaćati članarinu (redovni članovi).

Članak 17.
Članovi tijela Kluba, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta Kluba ne mogu biti osobe:
-koje ne mogu biti članovi uprave odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,
-koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom, kao ni osobe iz članka 10. stavka 4. ovoga Statuta,
-koje su članovi drugih rukometnih sportskih klubova,
-koje su dioničari s.d.d.-a istoga sporta,
-koje su članovi tijela, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta drugog rukometnog sportskog kluba,
-koje su članovi tijela s.d.d.-a istoga sporta,
-koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u rukometnom sportu, a osobito sportaši koji su profesionalni prema članku 8. Zakona o sportu, menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile u razdoblju od posljednjih godinu dana,
-članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to obavljale posljednje tri godine,
-članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
-koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu članka 34. stavka 3. Zakona o sportu,
-ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja sukladno članku 12. stavku 2. Zakona o sportu ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta.

Članak 18.
Članstvo u Klubu prestaje:
-dragovoljnim istupom,
-neplaćanjem članarine,
-isključenjem.

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
U ostalim slučajevima Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Izvršni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe, a ukoliko je do redovite ili izvanredne sjednice Skupštine sazvane po nekom drugom pitanju ostalo manje od 3 mjeseca, o žalbi će se odlučiti na toj sjednici Skupštine.
Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

Članak 19.
Protiv članova Kluba može se u Klubu voditi stegovni postupak, utvrđivati njihova odgovornost i izricati kazne za skrivljene povrede sportske i radne discipline i neizvršavanje drugih preuzetih obveza.
Postupak za utvrđivanje povrede obveza iz prethodnog stavka ovog članka, vrstu povrede, vrstu kazni koje se primjenjuju, te sastav i broj članova Stegovnog povjerenstva pobliže se uređuju člancima 44., 45. i 46. ovog Statuta.

Članak 20.
Klub ne dopušta diskriminaciju prema osobama na temelju njihove rase, spola, vjere, jezika, političkog uvjerenja ili bilo čemu drugom što predstavlja razlog za isključenje ili suspenziju iz Kluba.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 21.
Spor odnosno sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Kluba u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova i sukoba interesa u Klubu Skupština imenuje predsjednika i dva člana Arbitražnog vijeća između članova Kluba.
Način odlučivanja Arbitražnog vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju („Narodne novine“, broj 18/11). Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.
Ukoliko spor odnosno sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor odnosno sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V. TIJELA KLUBA

Članak 22.
Članovi Kluba upravljaju Klubom kroz tijela čiji naziv, sastav, ovlasti, izbor, opoziv i trajanje mandata propisuje ovaj Statut.

Tijela upravljanja Kluba su:
-Skupština,
-Izvršni odbor,
-Predsjednik Kluba,
-Dopredsjednici Kluba (4),
-Direktor Kluba,
-Manager Kluba,
-Tehnički tajnik Kluba,
-Povjerenstvo za hitnost,
-Stegovno povjerenstvo.

Članak 23.
Mandat svim tijelima Kluba traje četiri godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke.
Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima ili odlukama tijela Kluba. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.
Ukoliko nekom tijelu ili članu nekog tijela mandat prestane prije vremena na koje je izabrano (4 godine), tijelu ili članu tijela izabranom umjesto njega, mandat traje do isteka mandata tijela umjesto kojeg je izabran.

Članak 24.
Svaki član tijela upravljanja, odnosno tijelo upravljanja za svoj rad odgovara Skupštini.
Ako član, odnosno članovi tijela upravljanja nemarno obavljaju svoju dužnost ili ih uopće ne obavljaju, odnosno obavljaju ih suprotno odredbama ovog Statuta i zakona mogu biti opozvani.
Postupak opoziva na prijedlog Izvršnog odbora pokreće Skupština, a član, odnosno članovi tijela upravljanja opozvani su ako se za opoziv izjasni natpolovični broj članova Skupštine.

SKUPŠTINA

Članak 25.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupština broji minimalno 30 članova koje biraju svi redovni članovi Kluba.
Članovi Skupštine Kluba biraju iz svojih redova predsjednika i 3 dopredsjednika Skupštine.
Mandat članova Skupštine traje 4 godine.
Izvršni odbor redovnim članovima Kluba u razdoblju između 60 i 90 dana prije isteka mandata članova Skupštine, poštom ili na drugi prikladan način dostavlja popis redovnih članova Kluba s uredno plaćenom članarinom, te svaki član s popisa zaokruživanjem izabire 30 kandidata za koje želi da budu članovi Skupštine. Popis sa zaokruženim kandidatima dužan je u roku 15 dana od dana primitka popisa redovnih članova Kluba dostaviti Izvršnom odboru. U slučaju nedostavljanja popisa kandidata koje izabire u zadanom roku, smatra se da ne sudjeluje u izboru članova Skupštine. Član može glasovati i za sebe.
Konačne rezultate po primitku rezultata glasovanja utvrđuje Izvršni odbor.
U Skupštinu su izabrani oni kandidati koji dobiju najviše glasova.
Ukoliko dva ili više članova Kluba dobiju jednaki broj glasova koji daju pravo na mandat u Skupštini, broj članova Skupštine se povećava za njihov broj.
Mandat članovima Skupštine počinje danom isteka mandata bivšem sazivu Skupštine.
Ukoliko neki član Skupštine u tijeku mandata više ne može obnašati svoju dužnost člana Skupštine, na njegovo mjesto dolazi slijedeći član koji je dobio najviše glasova.
Počasni članovi kluba mogu biti pozvani na sjednice skupštine, ali bez prava odlučivanja.
Član Kluba koji je mlađi od 14 godina odnosno maloljetni član Kluba s navršenih 14 godina života ne može odlučivati na Skupštini, niti birati kandidate za Skupštinu.

Članak 26.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Izvanredna skupština saziva se prema potrebi i na njoj se raspravlja samo o pitanju radi kojeg je sazvana, osim u slučaju iz članka 18. stavka 4. i članka 46. stavka 2. ovog Statuta.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik Kluba utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik Kluba je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik Kluba saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 27.
U slučaju isteka mandata članovima tijela Kluba, Skupštinu saziva osoba koja je zadnja bila upisana u Registar udruga Republike Hrvatske za zastupanje Kluba ili najmanje pet članova Kluba.

Članak 28.
Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 29.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 30.

Skupština Kluba:

-utvrđuje politiku rada i razvoja Kluba,
-donosi i mijenja Statut Kluba,
-usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
-usvaja godišnje financijsko izvješće,
-donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,
-odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
-odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
-bira i opoziva predsjednika Kluba,
-bira i opoziva 4 dopredsjednika Kluba,
-bira i opoziva članove Izvršnog odbora,
-bira i opoziva likvidatora Kluba,
-bira i opoziva Arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
-bira i opoziva Povjerenstvo za hitnost,
-bira i opoziva Stegovno povjerenstvo,
-osniva i imenuje odbore, povjerenstva i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke,
-daje smjernice za rad Kluba,
-odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,
-odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine udruge,
-donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
-odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 31.
Izvršni odbor je kolegijalno tijelo upravljanja Klubom sastavljeno od 15 članova koji za svoj rad odgovaraju Skupštini Kluba. Predsjednik Kluba i dopredsjednici Kluba su po funkciji su članovi Izvršnog odbora.

U okviru svoje nadležnosti Izvršni odbor:

-utvrđuje prijedlog programa, Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
-predlaže plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
-donosi poslovnik o svom radu,
-osigurava izvršenje odluka Skupštine Kluba,
-utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planova rada,
-brine o izvršenju programa rada i provedbi odluka Skupštine,
-upravlja imovinom Kluba,
-podnosi izvješća o radu Kluba Skupštini,
-utvrđuje organizaciju Kluba i njegovih službi,
-bira i opoziva direktora Kluba,
-bira i opoziva šefa stručnog stožera ili trenera Kluba,
-dostavlja svim članovima Kluba popis članova u svrhu odabira članova Skupštine u skladu s člankom 25. ovog Statuta,
-utvrđuje rezultate izbora za članove Skupštine,
-odlučuje o zaključivanju i raskidu ugovora s igračima i trenerima, o prijemu igrača i trenera u Klub i izdavanju ispisnica,
-odlučuje o davanju stipendija, plaćanju školarina i drugim izdacima u vezi sa stručnim osposobljavanjem,
-donosi pravila ili druge opće akte o stegovnoj odgovornosti profesionalnih rukometaša,
-odlučuje o sudjelovanju Kluba na turnirima u zemlji i inozemstvu, te imenuje vodstvo puta,
-brine se o pravilnom i pravodobnom obavljanju stručnih i ekonomsko financijskih poslova u Klubu,
-u granicama financijskog plana odlučuje o raspolaganju imovinom Kluba,
-odlučuje o visini cijena ulaznica za utakmice,
-odlučuje o osnivanju poduzeća ili ustanove, osnivač ili suosnivač koje je Klub,
-obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.

Članak 32.
Izvršni odbor odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama, koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca te o svom radu vodi zapisnik. Odluke su pravovaljane, ako je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova Izvršnog odbora. Izvršni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Izvršnog odbora. Odluke se donose javnim glasovanjem, osim u slučajevima kada Izvršni odbor odluči odluke donositi tajnim glasovanjem.

Članak 33.
Sjednice Izvršnog odbora saziva i njima predsjedava Predsjednik Kluba, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti jedan od dopredsjednika Kluba.

Članak 34.
Radi uspješnog ostvarivanja ciljeva iz svoje nadležnosti Izvršni odbor može osnovati stalne i povremene komisije i sekcije u koje bira njihove članove. Odlukom o osnivanju komisija i sekcija utvrđuje se njihov sastav, zadaće, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornosti za obavljene poslove.

PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 35.
Predsjednik Kluba ujedno je i Predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik Kluba:

-predstavlja Klub,
-zastupa Klub,
-vodi računa da se rad Kluba odvija u skladu sa zadaćama Kluba i u okviru opće politike koju je utvrdila Skupština Kluba,
-brine se o izvršenju programa rada Skupštine Kluba,
-saziva sjednice Skupštine Kluba, predlaže dnevni red i rukovodi sjednicama Skupštine Kluba,
-rukovodi radom Skupštine,
-potpisuje akte koje donosi Skupština,
-saziva sjednice Izvršnog odbora, predlaže dnevni red i rukovodi sjednicama Izvršnog odbora Kluba,
-rukovodi radom Izvršnog odbora,
-potpisuje akte koje donosi Izvršni odbor.

Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odboru i Skupštini Kluba.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Kluba, zamjenjuje ga onaj član Izvršnog odbora kojeg za to ovlasti Izvršni odbor.

DOPREDSJEDNICI KLUBA

Članak 35.a
Klub ima 4 dopredsjednika koji su ujedno i dopredsjednici Izvršnog odbora.
Dopredsjednici pomažu Predsjedniku i Direktoru Kluba u njihovu radu, te obavljaju druge poslove za koje ih nadležno tijelo Kluba ovlasti, u skladu s ovim Statutom.

DIREKTOR KLUBA

Članak 36.
Na osnovu odluka Skupštine Kluba i Izvršnog odbora Direktor Kluba organizira i rukovodi radom Kluba.
Direktor Kluba je odgovoran za zakonitost i pravilnost rada Kluba.
Direktor Kluba samostalno donosi odluke u svezi s organiziranjem i rukovođenjem radom Kluba na donošenju kojih je ovlašten ovim Statutom i drugim općim aktima.

Članak 37.
Direktor Kluba:

zastupa i predstavlja Klub,
osigurava izvršavanje odluka programa, planova, smjernica i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora Kluba,
u ime Kluba sklapa ugovore,
bira i opoziva tehničkog tajnika i managera Kluba,
brine se za namjensko trošenje sredstava,
priprema sjednice Skupštine i Izvršnog odbora i pomaže Predsjedniku u njegovom radu,
potpisuje poslovnu dokumentaciju,
podnosi izvješće o svom radu,
obavlja druge poslove koje mu povjeri Izvršni odbor Kluba, odnosno poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba.

MANAGER KLUBA

Članak 38.
Manager predlaže organima Kluba sportsku politiku Kluba, te je odgovoran za njeno provođenje.
Manager samostalno donosi odluke u svezi s pripremom momčadi i sportskom djelatnošću Kluba, na donošenje kojih je ovlašten ovim Statutom, općim aktima Kluba i odlukama Izvršnog odbora Kluba.

Članak 39.
Managera imenuje Direktor Kluba.
Za managera se može imenovati osoba koja se pored formalno pravnih uvjeta propisanih općim aktima istakla izuzetnim uspjesima u rukometnom radu i natjecanjima.
Manager se imenuje na vrijeme utvrđeno posebnim ugovorom zaključenim između Kluba i osobe koja se imenuje za managera.

TEHNIČKI TAJNIK KLUBA

Članak 40.
Tehnički tajnik Kluba:

-provodi zaključke Izvršnog odbora,
-koordinira i kontrolira rad povremenih komisija,
-obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti nadležno tijelo Kluba.

Tehnički tajnik Kluba za svoj rad odgovara Direktoru.

POVJERENSTVO ZA HITNOST

Članak 41.
Klub ima stalno Povjerenstvo za hitnost.

Članak 42.
Povjerenstvo za hitnost sastoji se od predsjednika i četiri člana koje bira i opoziva Skupština Kluba.

Članak 43.
Povjerenstvo za hitnost donosi najhitnije odluke iz nadležnosti Izvršnog odbora.
Odluke koje donese Povjerenstvo za hitnost ostaju na snazi do prve iduće sjednice Izvršnog odbora, na kojoj Izvršni odbor odlučuje o njihovom potvrđivanju.
Sjednica Izvršnog odbora iz st. 2. ovog članka održati će se u najkraćem roku potrebnom da se sastane dovoljan broj članova Izvršnog odbora za donošenje pravovaljanih odluka.

STEGOVNO POVJERENSTVO

Članak 44.
Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom i drugim aktima.
Stegovni postupak za utvrđenje odgovornosti pokreće Predsjednik Kluba na vlastiti zahtjev ili na traženje Izvršnog odbora, Direktor Kluba ili najmanje 1/10 članova Skupštine.
Stegovni postupak vodi Stegovno povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i dva člana koje bira i opoziva Skupština. Stegovno povjerenstvo odluke donosi većinom glasova.
Stegovno povjerenstvo u svom radu pridržava se općih pravila o stegovnoj odgovornosti, u skladu s pozitivnim propisima. Po okončanju postupka Stegovno povjerenstvo podnosi izvješće s pribavljenim dokazima u tijeku postupka Predsjedniku Kluba.

Članak 45.
Ovisno o težini djela i nanesenoj šteti Klubu, Izvršni odbor može odlučiti:

-da član protiv kojeg je vođen stegovni postupak nadoknadi materijalnu štetu počinjenu Klubu,
-da mu se izrekne stegovna mjera opomene pred isključenje iz Kluba,
-da se pokrene postupak za opoziv člana s dužnosti i da se član isključi iz Kluba.

Članak 46.
Protiv odluke Stegovnog povjerenstva može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe, a ukoliko je do redovite ili izvanredne sjednice Skupštine sazvane po nekom drugom pitanju ostalo manje od 3 mjeseca, o žalbi će se odlučiti na toj sjednici Skupštine.
Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

VI.   SPORTSKA ARBITRAŽA

Članak 47.
Sve eventualne sporove između igrača, odnosno trenera i Kluba, kada je riječ o sportu stranke spora će u prvom redu pokušati riješiti sporazumno.
Ukoliko stranke nastale sporove ne uspiju riješiti sporazumno, odlučivanje će povjeriti stvarno nadležnom sudu u Zagrebu ili nadležnom tijelu Hrvatskog olimpijskog odbora.
Arbitražni postupak vodit će se prema pravilima nadležnog tijela Hrvatskog olimpijskog odbora.
Pravo izbora tijela koje će rješavati nastali spor ima Klub.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 48.
Klub je dužan osigurati javnost rada u stjecanju i raspolaganju imovinom Kluba, te osigurati kontrolu raspolaganja u skladu sa Statutom, zakonom i drugim općim aktima.
O raspolaganju imovinom Kluba odlučuju nadležna tijela Kluba.

Članak 49.
Sredstva potrebna za svoj rad Klub može stjecati:

-dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
-uplatom članarine,
-od donacija, dobrovoljnih priloga i darova,
-od ulaznica,
-iz drugih izvora sukladno zakonskim propisima.

Članak 50.
Financijski planom planiraju se prihodi i rashodi Kluba za kalendarsku godinu. Po isteku kalendarske godine donosi se završni račun o izvršenju financijskog plana u rokovima određenim zakonom i drugim propisima.

Članak 51.
Svim prihodima ostvarenim djelatnošću Kluba raspolaže se u skladu s ovim Statutom, zakonom ili drugim propisom i općim aktima Kluba.

Članak 52.
Nadzor nad materijalno financijskim poslovanjem Kluba obavljati će ovlaštena revizorska kuća na temelju odluke Izvršnog odbora.

VIII. RADNI ODNOS

Članak 53.
Za obavljanje određenih poslova od interesa za Klub Izvršni odbor može osnivati odgovarajuće službe. Radnici zaposleni u takvim službama, a na određenim poslovima zasnivaju radne odnose i stječu prava i obveze u skladu s općim propisima o radu. Međusobna prava i obveze Kluba i radnika u radnom odnosu regulirana su posebnim aktima.

IX. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI KLUBA

Članak 54.
Postupak donošenja i izmjena i dopuna Statuta je javan, a vrši se u skladu s odredbama Zakona o udrugama i ovog Statuta.
Izvršni odbor je dužan pripremiti prijedlog Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna, te ga podnijeti Skupštini na usvajanje.

X. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 55.
Klub prestaje s radom:

-uslijed odluke Skupštine o prestanku postojanja Kluba,
-i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će nakon završenog stečajnog ili likvidacijskog postupka pripasti jedinici lokalne samouprave na čijem je području sjedište Kluba.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.
Smatra se da je Klub prestao djelovati ako se broj članova smanji ispod broja određenog za osnivanje udruge ili ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog Statutom za održavanje sjednice Skupštine, a ona nije održana, koje činjenice po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje Kluba, nadležnog tijela Kluba, članova Kluba ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba utvrđuje rješenjem nadležni ured državne uprave.

XI. LIKVIDATOR

Članak 56.
Likvidatora Kluba bira i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.
Ovaj Statut donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Izvršni odbor Kluba.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba od 17. studenoga 2009. godine, te Izmjene i dopune Statuta Kluba od 26. studenoga 2012. godine.

 

 

Zagreb, 18. svibnja 2015.

Predsjednik Kluba

Dr.sc. Mladen Vedriš